SVVA stratēģijas īstenošanu veic atbilstoši:

MK noteikumiem Nr.580 (2023. gada 10. oktobrī) Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana".


Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027. gadam):

Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA  finansējuma saņēmējiem nodrošināt projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

https://www.lad.gov.lv/lv/vizualas-identitates-vadlinijas-2021-2027-gadam