Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam (precizēta 2023.gada 6.septembrī)

Lauku attīstības programma 2014.-2020./2023.gadam

Stratēģijas ikgadējais novērtējums

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 125 47.4.3. apakšpunktam, Vidzemes lauku partnerība "Brasla" katru gadu novērtē Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2014.-2020.gadam noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pašnovērtējums par 2023. gadu (2024. gada 28. jūnijs)

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pašnovērtējums par 2022.gadu (2023.gada 16.jūnijs)

– Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pašnovērtējums par 2021.gadu (2022.gada 28.jūnijs)

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" pašnovērtējums par 2019.gadu (2020.gada 12.jūnijs)

Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija ir vietējās rīcības grupas (partnerības) izstrādāts daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību.

2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības pieeju tiks veicināta lauksaimniecības nozares, zvejniecības un akvakultūras nozares konkurētspēja.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijas tika izstrādāta, ievērojot uz sabiedrības vietējām vajadzībām balstītu pozitīvu pārmaiņu nepieciešamību, kas pamatā apzinātas, īstenojot 12 iedzīvotāju darba grupu seminārus ar strukturētu vajadzību identificēšanu un darbības prioritāšu noteikšanu, inovatīvu problēmu risinājumu meklējumiem. Sabiedrības līdzdalība stratēģijas izstrādē nodrošināta iespējami efektīvi, organizējot minētos darba seminārus pēc teritoriālās pārstāvniecības principiem, rīkojot dažādu iesaistīto pušu darba grupas stratēģijas izstrādes nosacījumu apspriešanai, projektu vērtēšanas kritēriju apspriešanai, kā arī organizējot stratēģijas publisko apspriešanu.

 

Stratēģiskais virsmērķis ir partnerības teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana dzīvošanai, strādāšanai un atpūtai pievilcīgas vides vairošanā un vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā, īpaši stiprinot vietējās ekonomikas ne-lauksaimnieciskās iniciatīvas, kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un sabiedrisko aktivitāšu daudzveidības iespējas.

Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (uzņēmējdarbības atbalsta projekti) mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības gara izpausmes vietējās ekonomikas stiprināšanai, produktīvāk izmantojot teritoriālo kapitālu un saikni ar lauksaimniecību, radot jaunas vērtības, sekmējot sadarbību konkurences apstākļos un palielinot vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas dažādo iespējas un paaugstina uzņēmēju konkurētspēju un novadu sociālekonomisko attīstību, tās rīcības:

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana;

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana.

Aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (sabiedriskā labuma projekti) mērķis ir veicināt vietas potenciāla attīstību un vietas pievilcību, radot vietējām kopienām nozīmīgu pakalpojumu sasniedzamību, pieejamību un kvalitāti un rosināt vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos un aktīvāku pašiniciatīvu nozīmīgu sabiedrisko aktivitāšu daudzveidības radīšanai un uzturēšanai, kā arī izpratni un ieinteresētību vienotā dabas un kultūras mantojuma vērtību uzturēšanā, radot pamatu ilgtspējīga tūrisma attīstībai, stiprinot vietas identitāti un vēlmi lepoties ar dzīves vietu kā labāko izvēli pilnvērtīgai dzīvošanai, tās rīcības:

3.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai;

4.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana.