Vidzemes lauku partnerības "Brasla" statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” (turpmāk tekstā -Biedrība). Biedrības pilns nosaukums angļu valodā ir "Vidzeme Rural Partnership Brasla".

1.2. Biedrības simboliku un tās lietošanu nosaka Kopsapulces apstiprināts nolikums.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķis ir ilgtspējīgas partnerības teritorijas attīstības veicināšana un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības Padome.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums rakstveidā, vai elektroniskajā pastā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Padomei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja:

4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces, padomes un valdes lēmumus;

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā, vai elektroniskajā pastā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.7. Biedrības biedru reģistra vešanu nodrošina Izpilddirekcija, savukārt Padome sniedz Izpilddirekcijai ziņas par uzņemtajiem un izslēgtajiem biedriem, ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

5.1.4. izmantot biedrības rīcībā esošos informatīvos materiālus,

5.1.5. saskaņojot ar biedrības padomi, izmantot biedrības logo,

5.1.6. rakstiskā veidā lūgt pagarinājumu biedru naudas maksājuma termiņam.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru Kopsapulces un Padomes lēmumus

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu, ja tāda ar Kopsapulces lēmumu ir noteikta,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt un veicināt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces, Padomes vai izpilddirektora lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūra.

6.1. Biedrībai ir šāda struktūra.

6.1.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru Kopsapulce;

6.1.2. Biedrības pārstāvju konsultatīvā lēmējinstitūcija ir Kopsapulces vēlēta Padome;

6.1.3. Biedrības izpildinstitūciju veido Padomes ievēlēta Izpilddirekcija;

7.nodaļa. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija.

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri, kā arī to pilnvarotās personas. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss.  

7.2.1. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums (elektroniskajā pastā) ne vēlāk kā 7 dienas pirms Kopsapulces.

7.2.2. Ja Kopsapulce tiek sasaukta, lai veiktu grozījumu izdarīšanu statūtos, valdes un revīzijas institūciju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, ja statūtos šādas tiesības nav piešķirtas citai pārvaldes institūcijai, lēmuma pieņemšanu par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums (elektroniskajā pastā) ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kopsapulces.

7.3. Ārkārtas kopsapulces sasauc Padome viena mēneša laikā, saskaņā ar šiem statūtiem un Padomes lēmumu vai revidenta, vai vienas desmitdaļas biedru rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

7.4. Kopsapulci atklāj Padomes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona. Persona, kura atklājusi Kopsapulci vada to līdz Kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.

7.5. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī - redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse  no biedriem.

7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Kopsapulcei ir tiesības:

7.9.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;

7.9.2. ievēlēt Padomes locekļus un to kandidātus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu saskaņā ar Kopsapulces apstiprināto nolikumu;

7.9.3. ievēlēt un atsaukt revidentu saskaņā ar Kopsapulces apstiprināto nolikumu;

7.9.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

7.9.5. noteikt Biedrības simboliku un tās lietošanas kārtību;

7.9.6. noteikt iestāšanās un biedru naudas apjomu un lemt par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji;

7.9.7. izskatīt pārsūdzētos Padomes un Izpilddirekcijas lēmumus;

7.9.8. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;

7.9.9. vērtēt un apstiprināt Padomes, Izpilddirekcijas atskaites un Revidenta pārskatu;

7.9.10. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru  Kopsapulces kompetencē.

8.nodaļa. Pārstāvju lēmējinstitūcija - Padome.

8.1. Biedrības Padome ir Kopsapulces  ievēlēta pārstāvju konsultatīva lēmējinstitūcija.

8.2. Padome, pārstāv biedru intereses kopsapulču starplaikā un šajos statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga izpilddirekcijas un citu institūciju darbību, kā arī nodrošina Biedrības izstrādāto stratēģiju īstenošanu.

8.2. Biedrības Padome sastāv no Padomes priekšsēdētāja un ne vairāk kā 25 (divdesmit pieci) Padomes locekļiem, ievērojot partnerības principu. Padome pati sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā.

8.3 Biedrības Padomi ievēl Kopsapulce uz trijiem gadiem ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz  trešdaļa         Padomes locekļu tiek ievēlēta atkārtoti. 

8.4. Biedrības Padome no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju, pati sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā.

8.5. Padome:

8.5.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

8.5.2. nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;

8.5.3. izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģijas;

8.5.4. balstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros, nozīmē projektu vērtēšanas komisiju. Un atbilstoši komisijas  vērtējumiem pieņem lēmumus par projektu iesniegumu tālāku virzību.

8.5.5. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sagatavo ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

8.5.6. nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;

8.5.7. sagatavo un apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu;

8.5.8. izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

8.5.9. pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;

8.5.10. uzņem Biedrības biedrus;

8.5.11. ievēl un atsauc Biedrības izpilddirekcijas locekļus un nosaka to atalgojumu;

8.5.12. ievēl no sava vidus Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku;

8.5.13. sagatavo Kopsapulcei atskaites par Padomes darbību;

8.5.14. veido organizācijas, kā arī lemj par dalību tajās;

8.5.15. veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus.

8.6. Biedrības Padomes priekšsēdētāju ievēl Padome uz Padomes pilnvaru termiņu.

8.7. Padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs vai vismaz seši Padomes locekļi. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no  Padomes locekļiem. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošiem Padomes locekļiem. Lēmumu pieņemšana var notikt Padomes locekļiem rakstveidā balsojot vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, kas nodrošina iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā.

8.8. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

8.9. Padomes sēdes ir atklātas un tās tiek protokolētas. Protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs un izpilddirekcija nodrošina protokolu pieejamību padomes locekļiem. Atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt aizklāti, ja to pieprasa vismaz puse klātesošo Padomes locekļu.

8.10. Padomes loceklis savā darbā aizstāv visas darbības teritorijas intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām, interesēm, ja tās ir pretrunā ar Biedrības izstrādātām stratēģijām un Biedrības darbības mērķi.

8.11. Padomes locekli pēc Padomes  priekšsēdētāja, vai sešu Padomes locekļu rakstiska ierosinājuma var atsaukt no Padomes ar kopsapulces lēmumu pirms termiņa beigām, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus, vai ar savu darbību kavē Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

8.12. Padomes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Padome biedrības budžeta iespēju ietvaros var noteikt samērīgu atlīdzību, vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus.

8.13. Padomes  loceklis nevar ieņemt Izpilddirekcijas vai revidenta amatus.

8.14. Padomes priekšsēdētājs:

8.14.1. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

8.14.2. pēc nepieciešamības sasauc un vada Padomes sēdes

8.14.3. reizi gadā sniedz ziņojumu kopsapulcei;

8.14.4. nodrošina Padomes sēžu protokolēšanu.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija.

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Izpilddirekcija, kas vada un pārstāv Biedrību. To ievēl Biedrības Padome uz 5 (pieciem) gadiem. Izpilddirekcija sastāv no 2 locekļiem – izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks.

9.2. Izpilddirekciju amatā var ievēlēt atkārtoti.

9.3. Izpilddirekcija:

9.3.1. nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;

9.3.2. pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;

9.3.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

9.3.4. pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

9.3.5. pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

9.3.6. organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.3.7. sasauc un organizē Kopsapulces sēdes;

9.3.8. sagatavo Kopsapulcei atskaiti par savu darbību;

9.3.9. pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Biedrības mērķi.

9.3.10. izlemj citus ikdienas jautājumus.

9.4. Kopsapulce vai Padome var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Izpilddirekcijai ir nepieciešama Kopsapulces vai Padomes piekrišana.

9.5. Izpilddirekcijas loceklis nevar būt Padomes loceklis vai revidents.

9.6. Izpilddirekcija ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes lēmumus Kopsapulcē.

9.7. Izpilddirekcijas locekli var atbrīvot no amata ar Padomes lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās, ja tas sistemātiski nepilda Padomes lēmumus, pārkāpj Biedrības statūtus, nenodrošina Biedrības mērķu sasniegšanu. Izpilddirekcijas locekļa atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Biedrības biedru, Padome un Izpilddirekcija.  Izpilddirekcijas loceklis ir tiesīgs jebkurā laikā atstāt Izpilddirekcijas locekļa amatu par to rakstveidā paziņojot Padomei.

9.8. Izpilddirekcijas locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi.

10.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz diviem gadiem.

10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības Padomes  vai Izpilddirekcijas loceklis.

10.3. Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Biedru kopsapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu, bez Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

11.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

11.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru kopsapulce

12.nodaļa. Biedru nauda

12.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, apmērā, kuru nosaka biedru kopsapulcē.

13.nodaļa. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

13.1. Biedrības līdzekļus veido:

13.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;

13.1.2. juridisko un fizisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;

13.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības;

13.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

13.1.5. valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;

13.1.6. dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;

13.1.7. par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta;

13.1.8. mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;

13.1.9. citi atļauti ienākumi.

13.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Padomes vai Izpilddirekcijas rīkojumiem tiek izlietoti:

13.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

13.2.2. darbinieku algošanai;

13.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrība darbības nodrošināšanu.

13.3. Ar Kopsapulces lēmumu Biedrība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Biedrības statūtos noteiktajam darbības mērķim.

13.4. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild Izpilddirekcija, bet kontroli – Revidents.

 

Biedrības „Vidzemes lauku partnerība „Brasla”” pilnvarotie pārstāvji:

            Izpilddirektors                        ______________ / Līga Kārkliņa /

            Izpilddirektora vietnieks         ______________ / Evija Nagle /

 

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Limbažos, 2015. gada 18. maijā