Projekta "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" aktivitātes

 

Biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā Vidzemes lauku partnerības ”Brasla” darbības teritorijā.

Ideja šāda pakalpojuma pieejamībai radās palielinoties situāciju apjomam, kad LEADER finansējuma apguve (pat pēc apstiprināta LEADER projekta pieteikuma) tika traucēta projekta iesniedzējam nesaņemot aizdevumu projekta ieceres īstenošanai. Nozīmīga loma šādas informācijas pieejamības nodrošināšanai sakņojas Vidzemes lauku partnerības “Brasla” pastāvēšanas mērķī, kur Vidzemes lauku partnerības “Brasla” vēlas veicināt vietējās ekonomikas attīstību un vietējās kopienas aktivitātes pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos.

Rezultātā ir tapusi informatīva platforma SEGUMS, kur esošie un potenciālie uzņēmēji Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā, var iegūt informāciju par iespējām piesaistīt aizdevumus arī nebanku sektorā.

Kas ir SEGUMS?

Informatīva platforma esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem, nebanku sektora finanšu aizdevējiem lauku reģionos.

Platformas mērķis ir informēt lauku uzņēmējus par finanšu aizdevumiem nebanku sektorā konkrētajā reģionā.

Tāpat platforma nodrošina nebanku sektora aizdevēju informācijas izvietošanu par saviem pakalpojumiem konkrētajā reģionā.

Platformā ir atrodami:

 • kontaktu informācija par biedrība “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” darbības teritorijā esošajiem, nebanku aizdevējiem.
 • aktuālas aptaujas rezultāti par esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām finanšu piesaistei.

Kā izvietot informāciju par nebanku aizņēmumu iespējām platformā SEGUMS?

Aicinām informēt Vidzemes lauku partnerības “Brasla” konktaktpersonu: pa tālr. 26137342 vai rakstot e-pasts: Liga@brasla.lv par vajadzību izvietot informāciju par teritorijas nebanku aizdevējiem.

Informācijas izvietošana ir bez maksas.

Kāpēc izvēlēts nosaukums SEGUMS?

SEGUMS nozīmē pabeigtu darbību, rezultātu un vienlaikus – resursu.

SEGUMS ir materizalizēta konstrukcija, slānis, kas pārklāj virsmu davājot pamatu darbībai un izaugsmei.

SEGUMS ir pamatojums, pierādījums, īstenībā esošs, reāls pamats.

Izvēloties nosaukumu SEGUMS, ir meklēts veids nodot vēstījumu par jaunu platformu-vietu, kur satikties esošajam un potenciālajam uzņēmējam reģionā ar reģiona nebanku aizdevēju.

Satikties, lai uzņēmēju vajadzību ieviešanā nepieciešamais finansējums sedz konkrētās vajadzības – SEGUMS.

Pētījuma kopsavilkums

2019.gada nogalē, sadarbībā ar SIA 'SKDS Pētījumu centrs', tapis pētījums par Latvijas lauku reģionos esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām, līdzšinējo pieredzi un nākotnes iecerēm finanšu aizņēmumiem uzņēmējdarbības attīstībai.

Pētījuma ietvaros, 52 pagastos, 6 pilsētās 2019.gada novembrī tika veikta aptauja. Aptaujas mērķis bija esošo un potenciālo uzņēmēju reģionos finanšu vajadzības, iespējas sava uzņēmuma darbībai.
Aptaujā piedalījās 314 respondenti.

Būtiskākie fakti Pētījumā:

 1. Nedaudz vairāk kā puse (53%) aptaujāto ir norādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā, uzņēmējdarbības uzsākšanai jeb veicināšanai, ir mēģinājuši piesaistīt finanses uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai;
  2. Kā biežākais finanšu piesaistes veidi - 43% aptaujāto ir vērsušies bankā, 13% nebanku sektorā (privātie aizdevēji), ELFLA finansējums 12%, 10% Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās, ALTUM 8%, Nodarbinātības valsts aģentūra programmās 8%;
  3. Trešdaļai no aptaujātajiem, kuri bija vērsušies bankā, nav izdevies iegūt aizdevumu, galvenokārt nepietiekoša nodrošinājuma dēļ. Nereti potenciālie aizņēmēji paši ir atteikušies turpināt finanšu piesaisti kredīta veidā, saistībā ar paaugstinātām prasībām kredīta nodrošinājumam.;
  4. 26% no finanšu piesaistes vajadzībām bija summās līdz 10 000.00EUR. 22% summām robežās no 10 001.00EUR līdz 20 000.00EUR, 13% robežās no 20 001.00EUR līdz 30 000.00EUR, 14% robežās no 30 001.00EUR līdz 50 000.00EUR, 8% robežās no 50 001.00EUR līdz 75 000.00EUR;
  5. No tiem aptaujas dalībniekiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā centušies piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai, 52% ir vēlējušies saņemt SIA darbībai, 20% zemnieku saimniecībām, 18% pašnodarbinātas personas saimnieciskajai darbībai;
  6. No visiem aptaujas dalībniekiem 2/3 daļas jeb 66% ir norādījuši finanšu piesaistes vajadzību tuvāko 5 gadu laikā uzņēmējdarbības aktivizēšanai, 39% no tiem ir norādījuši apgrozāmo līdzekļu pieejamības vajadzību summām līdz 10 000.00EUR, 18% summām robežās no 10 001.00EUR līdz 20 000.00EUR. Nedaudz vairāk kā trešdaļa jeb 36% aptaujas dalībnieku ir norādījuši aizdevuma izlietojuma termiņu līdz 5 gadiem.

  Pētījuma rezultāti iezīmējuši lauku reģiona uzņēmēju aktivitāti, mērķus darbības aktivizēšanai un vajadzības finanšu piesaistei, meklējot finanšu avotus ārpus bankām. Īpaši COVI-19 seku likvidēšanai, aktivizējies ir sīko un mazo uzņēmēju (Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.651/2014 1. pielikums) konkurētspējas veicināšanas jautājums. Apgrozāmo līdzekļu pieejamība īstermiņam, ELFLA projektu līdzfinansējuma jeb priekšfinansējuma pieejamība (īpaši LEADER projektiem summās līdz 20 000.00EUR ar atbalsta intensitāti vidēji 70%), darbinieku mājasaimniecību aizdevumu pamatsummu atlikšana jeb atmaksas termiņu pagarinājumi (vidēji summām līdz 5 000.00EUR).

Pētījuma izvērsta informācija ir pieejama ŠEIT.

Aizdevēji

“Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā, nebanku sektorā aizdevumi fiziskām un juridiskām (zs, ik) personām ir pieejami kooperatīvā krājaizdevu sabiedrības:

 • Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "METSEPOLE", reģ.Nr. 40203171441, Limbažu nov., Limbaži, Rīgas iela 16,  taļr. 28350218, e-pasts agris.veveris@gmail.com
 • Straupes kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, reģ.Nr. 44103023597, Pārgaujas nov., Straupes pag., Plācis, "Tautas nams", tālr. 22003082, 64132196.

Par projektā "Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai" paveikto, skatīt ŠEIT.

Aktivitātes iespējamas ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ ietvaros, projekta nr.18-00-A019.332-000005.


Aicinām uz tikšanos par jaunas aizdevumu platformas veidošanu reģionā

Starpteritoriālā sadarbības projekta "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" ietvaros Vidzemes lauku partnerība "Brasla" aicina uz tikšanos par jaunas aizdevumu platformas veidošanu reģionā potenciāliem un esošiem finanšu apsaimniekotājiem.

Pasākuma norises laiks un vieta:

- 2019. gada 15. augustā plkst. 10.00;

- Bīriņu pils Dārznieka mājā, Bīriņos, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā.

Tikšanās mērķis ir apzināt lokālos, privātā sektora aizdevējus, palīdzēt izveidot jaunu aizdevuma platformu, finanšu apsaimniekošanai aizdotu līdzekļu formā kā fiziskām tā juridiskām personām.

Tikšanās mērķa auditorija – esoši finanšu aizdevēji un potenciāli investori.

Tikšanās ietvaros:

1. Klātienes saruna ar KKS “Allažu Saime” ilggadīgu vadītāju Ēriku Čoderu par aizdevumu apsaimniekošanas praksi un pieprasījumu ne banku sektorā Latvijā;

2. Klātienes tikšanās ar zvērinātu advokātu Dāvi Volksonu par juridiskiem risinājumiem aizdevumu apsaimniekošanas veidos, metodēs.

Pieteikšanās līdz 2019. gada 13. augustam plkst. 17.00, rakstot uz e-pastu: Liga@brasla.lv vai zvanot pa tālr. 22025563.

* Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.


Apstiprināts starpteritoriāls sadarbības projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" (RFRU)

Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstība pēdējo gadu laikā strauji aktivizējusies. Latvijā izplatītākais instruments pētījumiem (t.sk. uzņēmējdarbībā un saistītajās jomās) ir starptautisks pētījums ‘Doing Business’. 2018.gada pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota 19.vietā vai 8.vietā ES dalībvalstu vidū. Salīdzinot ar 2017.gadu, kāpums novērots uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā (Avots ‘Latvijas Nacionālā reformu programma “Eiropa 2020” ‘).

Savukārt Latvijas uzņēmējdarbības vidē Mazais bizness (jeb uzņēmumi, kuri nodarbina mazāk kā 50 darbiniekus MVU) apgrozījums sastāda 42.18% no kopējas apgrozījuma summas Latvijas uzņēmumiem. No kopskaita 47% MVU izvietota reģionos (Avots: Lursoft). Šie rādītāji atkārtoti apliecina Mazā biznesa nozīmīgumu Latvijas, īpaši reģionu, uzņēmējdarbībā. MVU, reģionu lauku apvidos, nereti ražo produktus ar zemu pievienoto vērtību un konkurētspēju, salīdzinoši neliels ir inovatīvo uzņēmumu skaits. Trūkst līdzekļu un prasmju izmantot jaunākās tehnoloģijas, kā arī nav pietiekama iesaiste klasteros un citās sadarbības programmās ar atbalsta piesaisti. Kā būtiskāko MVU izaugsmē paši uzņēmēji min apgrozāmo līdzekļu pieejamību. Nereti vajadzīgi vien pāris simti jeb tūkstoši EUR, lai iecerētais realizētos. Banku sektorā ir zināmi ierobežojumi aizdevumam uzņēmumiem - izskatīšanas izmaksas, finanšu rādītājiem ir jābūt pozitīviem, ķīlas, kredīta pieteikumā plānotais var atšķirties no realitātes. Vēl ierobežotākas ir iespējas no jauna izveidotiem uzņēmējiem. Banku sektorā jauna uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pieejamība faktiski ir neiespējama. Ātro jeb nebanku kredītu piedāvājums ir dārgs aizdevuma % likmēm. Atsevišķos reģionos (Pierīgas reģionā KKS ‘Allažu saime’) veiksmīgi darbojas krājaizdevu sabiedrības. To darbība ierobežo aizdevumu izsniegšanu juridiskām personām (izņemot zemnieku saimniecības) un noteikta darbības teritorija. Tomēr krājaizdevu sabiedrību darbības princips ir viens no risinājumiem ātrai finanšu piesaistei, īpaši nelielos apjomos. Jautājuma atbildi kā atrisināt esošo un no jauna izveidoto uzņēmumu finanšu piesaistes vajadzības reģionos, pielāgojot krājaizdevu sabiedrību darbības principu, 2018.gada sākumā aizsākušas risināt atsevišķas BDR LEADER grupas Latvijā. 2018.gada nogalē 6 BDR LEADER biedrības ir saņēmušas Lauku Atbalsta dienesta labvēlīgu lēmumu projekta ieviešanai ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ (LAP 2014-2020  pasākuma 19.3.’Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība’ aktivitātē 19.32 ‘Starpteritoriālā sadarbība’). Projekta ieviešanas periods 2020.gada 01.aprīlis. Projekta kopējais budžets 99 234.17 EUR. Projektā iesaistījušies Sadarbības partneri: BDR ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’ (Vadošais partneris), BDR ‘Biedrība Kandavas Partnerība’, BDR ‘Vidzemes lauku partnerība Brasla’, BDR ‘Biedrība Pierīgas Partnerība’, BDR ‘Lauku partnerība Ziemeļgauja’, BDR ‘Biedrība No Salacas līdz Rūjai’. Projekta ietvaros paredzēts meklēt praktiskus risinājumus aizdevuma finanšu platformas izveidei mērķa grupām – fiziskām un juridiskām personām, paredzot aizdevumiem konkurētspējīgas % likmes (atbilstoši vidējām likmēm banku sektorā). Projektā noteiktie rezultāti - Finanšu platformas juridiskā forma un finanšu apsaimniekošanas juridiskie risinājumi (Līgumi ), IT programmas specifikācijas finanšu apsaimniekošanai, Pētījums par mērķa grupas – aizņēmēju tipiem un vajadzībām, zīmols finanšu platformas popularizēšanai. Paralēli noteikto rezultātu sasniegšanai, Projekta aktivitāšu ietvaros, Sadarbības partneri paredzējuši organizēt kopskaitā 12 tikšanās ar esošajiem aizdevumu kā arī citu finanšu resursu apsaimniekotājiem reģionos, un tikšanās ar potenciālajiem aizņēmējiem to vajadzību apzināšanai. Plānotas vismaz 6 reģionālās konferences par tēmām reģiona uzņēmējdarbību veicinoši instrumenti un metodes. Informācija par projekta aktivitātēm tiks publicēta pirms to ieviešanas, aicinot jebkuru interesentu iesaistīties projekta publiskajās aktivitātēs.   Sagatavoja: BDR ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’ K.Ragaine-Volnianko Kristine.ragaine@llkc.lv t.:26307940