Noslēgusies LEADER projektu konkursa XIII kārta

2022.gada 12.decembrī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātajā LEADER projektu konkursa XIII kārtā uzņēmējdarbības atbalstam.

Projektu konkurss tika izsludināts Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 287220,49 EUR apmērā.

Pavisam tika iesniegti 18 projektu pieteikumi (XIII kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 433643,80 EUR apmērā:

1.Rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" iesniegti 16 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 396517,90 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIII kārtā – 172332,30 EUR).

1.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts

2.Rīcībā "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" iesniegti 2 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 37125,90 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIII kārtā – 114888,19 EUR).

2.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" projekti tika izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

LEADER projektu dzīves cikls ŠEIT.

Paldies projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi!

Informācija papildināta 16.01.2023.