Noslēgusies LEADER projektu konkursa I kārta

2024. gada 29. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātajā LEADER projektu konkursa I kārtā uzņēmējdarbības atbalstam.

Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 399264,92 EUR apmērā.

1.Rīcībā: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana pavisam tika iesniegti 8 projektu pieteikumi (I kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 256151,2 EUR apmērā.

1.Rīcībā izvērtēto, sarindoto projektu saraksts ŠEIT.

Biedrībā Vidzemes lauku partnerība "Brasla" projekti tika izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Projektu vērtēšanas dokumenti tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

LEADER projektu dzīves cikls

Paldies projektu iesniedzējiem par izrādīto interesi!

Informācija sagatavota 30.04.2024., atjaunota 30.05.2024.