Izsludināta LEADER projektu konkursa XIV kārta sabiedriskā labuma projektiem

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XIV kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2023. gada 13.oktobra līdz 13.novembrim.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, 5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2023.gada 13. oktobra līdz 13. novembrim.

Projektu konkursa XIV kārtā pieejamais finansējums 128867.97 EUR.

3.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 64433.99 EUR.

4.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 64433.98 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: 90%.

Sludinājuma teksts XIV kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns XIV kārtai pieejams ŠEIT.

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – līdz 2025. gada 1. septembrim.

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/login. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem un veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ŠEIT.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT.


Normatīvais akts:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"".

Rokasgrāmatas:

EPS rokasgrāmata sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem ŠEIT.

Projekta iesniegumam pievienojamie pavaddokumenti (paraugs no EPS) ŠEIT.

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ŠEIT.

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020.gadam) ŠEIT.

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

- Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

- Rezultātu apkopojums;

- Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 3. Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 4. Rīcībai.

- Fiziskai personai - Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības reģistra) par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

- Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai.

Punktu sadalījums trešā līmeņa 3. kritērijam - Projekta nozīmība vienmērīgā teritorijas attīstībā (saņemtais publiskais finansējums 5.2.aktivitātē), kas jāņem vērā vērtēšanas procesā (Partnerības iekšējie dati) ŠEIT.

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājaslapā ŠEIT.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv.