Zināmi izsludinātā iepirkuma procedūras rezultāti

Biedrība Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina iepirkumu "Pētījums par "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam" ieviešanu un ieteikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei".

Biedrībai Vidzemes lauku partnerība "Brasla" nepieciešams pētījums par vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu, lai sagatavotu ievirzes nākošā plānošanas perioda vietējās attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanai.

Pētījums jāveic, pamatojoties uz plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, kādi bija spēkā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā attiecībā uz LEADER pieejas finansējuma apgūšanu.

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru pieejams ŠEIT.

Iepirkuma dokumentu elektroniskā versija:

- Iepirkuma nolikums;

- Nolikuma pielikums Nr.1 - Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;

- Nolikuma pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija;

- Nolikuma pielikums Nr.3 - Finanšu piedāvājums;

- Iepirkuma nolikums ar pielikumiem.

Papildu informācija:

- Atbilde uz pretendenta jautājumu.

Piedāvājumu iepirkuma procedūrai līdz 2021.gada 11.novembrim plkst.16:00 var:

- iesniegt personīgi vai ar kurjera starpniecību biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" birojā (adrese: Braslas iela 2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152);

- nosūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā uz adresi: Braslas iela 2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152;

- nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, uz e-pastu: iepirkumi@brasla.lv.

Piedāvājumi tiks atvērti 2021.gada 11.novembrī plkst.16:00 biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" birojā (adrese: Braslas iela 2, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152).

Sīkāka uzziņa par izsludināto iepirkumu, rakstot uz e-pastu: liga@brasla.lv vai zvanot pa tālr. 26137342.


Noslēdzies Biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātais iepirkums "Pētījums par "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam" ieviešanu un ieteikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei", ID Nr. SVVA/2021/IP-2.

Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "AC Konsultācijas", to piedāvātā līgumcena bez PVN EUR 6870.00.

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem ŠEIT.