II kārtas iesniegto projektu apkopojums šeit

 III kārtas iesniegto projektu apkopojums šeit

Sludinājums 4 kārta UD

Skaidrojums par projektu īstenošanu

Esam izveidojuši vadlīnijas, lai atvieglotu un palīdzētu jums izvairīties no kļūdām projektu īstenošanā.

Publicitātes nodrošināšanai jāievēro, ka apliecinājuma plakāts par atbalsta saņemšanu, ko piešķirs Lauku atbalsta dienesta pārstāvji,  jāizvieto redzamā vietā un jārūpējas par tā uzturēšanu. Mājaslapā jāizvieto paziņojums par to, ka uzsākts un tiek īstenots ELFLA LEADER programmas atbalstīts projekts. Esam sagatavojuši teksta paraugu publicitātei un pievienojam arī logo joslu, kas jāpievieno visās ar projekta īstenošanu saistītajās publikācijās.

Jāpatur prātā, ka tiek apgūts ES publiskais finansējums, atbilstoši jāļauj arī citiem uzzināt par šādas iespējas esamību. Priecāsimies arī par cita veida publicitāti - pasākumiem, publicitāti sociālajos tīklos u.tml., lai  informēta sabiedrība un aizvien jauni klienti un apmeklētāji!

Publicitātes prasības atbalsta saņēmējam (LAD)

ELFLA 2014-2020 publicitātes vadlīnijas

SVVA stratēģija BRASLA 2014-2020

 Informācija projektu rakstītājiem

Ir pieejamas konsultācijas iepriekš piesakoties:

Projekta iesnieguma veidlapa IV kārta (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas")

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts)

 2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā"

2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi"

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā

Paraugs, kā pareizi aizpildīt projekta pieteikumu ŠEIT 

Brasla prezentācija LEADER programmas Uzņēmējdarbības atbalstam: prezentācija

Jautājumi un atbildes 2016

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums