Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Alojas novads; Kocēnu novads – Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti; Krimuldas novads – Lēdurgas pagasts; Limbažu novads – Limbažu pilsēta, Katvaru, Umurgas, Vidrižu un Limbažu pagasti un Pārgaujas novads – Straupes un Stalbes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti. Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājaslapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Vairāk par LEADER atbalsta pasākumiem skatīt Lauku atbalsta dienesta mājas lapā ŠEIT.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT.

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

Grozījumi MK noteikumiem Nr.590, kas stājušies spēkā no 15.02.2019. ŠEIT;

NACE klasifikators (2.red.);

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā";

2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi";

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā.

Veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas");

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts);

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598);

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740);

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators;

Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums;

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

- Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

Rezultātu apkopojums;

Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 2.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 3.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 4.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 5.Rīcībai;

- Fiziskai personai, Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

- Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

- Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā.

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ŠEIT.

Paraugs, kā pareizi aizpildīt projekta pieteikumu ŠEIT.

Brasla prezentācija LEADER programmas Uzņēmējdarbības atbalstam: prezentācija

Jautājumi un atbildes 2016

Ir pieejamas konsultācijas iepriekš piesakoties:

  • Straupē - kontaktpersona Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv

Skaidrojums par LEADER projektu īstenošanu

Esam izveidojuši vadlīnijas, lai atvieglotu un palīdzētu jums izvairīties no kļūdām projektu īstenošanā.

Publicitātes nodrošināšanai jāievēro, ka apliecinājuma plakāts par atbalsta saņemšanu, ko piešķirs Lauku atbalsta dienesta pārstāvji,  jāizvieto redzamā vietā un jārūpējas par tā uzturēšanu. Mājaslapā jāizvieto paziņojums par to, ka uzsākts un tiek īstenots ELFLA LEADER programmas atbalstīts projekts. Esam sagatavojuši teksta paraugu publicitātei un pievienojam arī logo joslu, kas jāpievieno visās ar projekta īstenošanu saistītajās publikācijās.

Jāpatur prātā, ka tiek apgūts ES publiskais finansējums, atbilstoši jāļauj arī citiem uzzināt par šādas iespējas esamību. Priecāsimies arī par cita veida publicitāti - pasākumiem, publicitāti sociālajos tīklos u.tml., lai  informēta sabiedrība un aizvien jauni klienti un apmeklētāji!

Publicitātes prasības atbalsta saņēmējam (LAD)

ELFLA 2014-2020 publicitātes vadlīnijas

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.-2020. gadam) ŠEIT.

Kontaktinformācija:

Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv;

 

II kārtas iesniegto projektu apkopojums šeit

III kārtas iesniegto projektu apkopojums šeit

Sludinājums 4 kārta UD