Projektu rakstītājiem un vērtētājiem

Skaidrojums par projektu īstenošanu

Esam izveidojuši vadlīnijas, lai atvieglotu un palīdzētu jums izvairīties no kļūdām projektu īstenošanā.

Publicitātes nodrošināšanai jāievēro, ka apliecinājuma plakāts par atbalsta saņemšanu, ko piešķirs Lauku atbalsta dienesta pārstāvji,  jāizvieto redzamā vietā un jārūpējas par tā uzturēšanu. Mājaslapā jāizvieto paziņojums par to, ka uzsākts un tiek īstenots ELFLA LEADER programmas atbalstīts projekts. Esam sagatavojuši teksta paraugu publicitātei un pievienojam arī logo joslu, kas jāpievieno visās ar projekta īstenošanu saistītajās publikācijās.

Jāpatur prātā, ka tiek apgūts ES publiskais finansējums, atbilstoši jāļauj arī citiem uzzināt par šādas iespējas esamību. Priecāsimies arī par cita veida publicitāti - pasākumiem, publicitāti sociālajos tīklos u.tml., lai  informēta sabiedrība un aizvien jauni klienti un apmeklētāji!

Publicitātes prasības atbalsta saņēmējam (LAD)

ELFLA 2014-2020 publicitātes vadlīnijas

SVVA stratēģija BRASLA 2014-2020

 Informācija projektu rakstītājiem

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas") (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590)

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas")

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts)

 2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā"
2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi"
2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā

Jautājumi un atbildes 2016

 Informācija projektu vērtētājiem

Interešu konflikta deklarācija Padomei

Projektu Vērtēšanas nolikums BRASLA 2015 

Projektu iesniegumu vērtēšanas metodika

 Projektu vērtēšanas process Vidzemes lauku partnerībā "Brasla"  

Projektu vērtēšana biedrībā Vidzemes lauku partnerība „Brasla” notiek balstoties uz Padomes apstiprināta  „Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikuma” un izstrādātiem SVVA (sabiedrības virzītas vietējās attīstības) stratēģijas 2014.-2020.gadam vērtēšanas kritērijiem.

Vērtēšanas komisijas sastāvu veido biedrības biedri, Padomes locekļi, piesaistīti neformālie eksperti ar pieredzi Eiropas Savienības, Valsts, pašvaldību u.c. finansētu projektu vadīšanā, īstenošanā, kā arī vietējās teritorijas uzņēmēji, skaitā līdz 25 cilvēkiem, kas nodrošina plašāku teritoriālo un interešu pārstāvniecību. Vērtēšanas komisijas locekļi ir iesaistījušies SVVA stratēģijas un kritēriju sagatavošanas procesā, savas zināšanas un kompetences līmeni paaugstinājuši piedaloties profesionālu lektoru (Zemgales NVO centra valdes pr.js U.Dūmiņš,  Dr.geogr., docents A. Klepers) vadītos apmācību semināros „Kā novērtēt projektu?”.

Projektu vērtēšanas process norit lojāli pret visiem iesniedzējiem, gadījumā, ja starp vērtētājiem kādā no kritērijiem ir norādīts „max” un pretēji „min” punktu skaits, vērtētājiem tiek lūgts atkārtoti pārvērtēt šo kritēriju, kā arī neprecīzas vai nepietiekamas informācijas gadījumā tiek lūgts iesniegt papildus precizējumus lēmuma pieņemšanai.

Projektu vērtēšana biedrībā Vidzemes lauku partnerība „Brasla” notiek balstoties uz Padomes apstiprināta „Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikuma” un izstrādātiem SVVA (sabiedrības virzītas vietējās attīstības) stratēģijas 2014.-2020.gadam vērtēšanas kritērijiem. 
Vērtēšanas komisijas sastāvu veido biedrības biedri, Padomes locekļi, piesaistīti neformālie eksperti ar pieredzi Eiropas Savienības, Valsts, pašvaldību u.c. finansētu projektu vadīšanā, īstenošanā, kā arī vietējās teritorijas uzņēmēji, skaitā līdz 25 cilvēkiem, kas nodrošina plašāku teritoriālo un interešu pārstāvniecību. Vērtēšanas komisijas locekļi ir iesaistījušies SVVA stratēģijas un kritēriju sagatavošanas procesā, savas zināšanas un kompetences līmeni paaugstinājuši piedaloties profesionālu lektoru (Zemgales NVO centra valdes pr.js U.Dūmiņš, Dr.geogr., docents A. Klepers) vadītos apmācību semināros „Kā novērtēt projektu?”.
Projektu vērtēšanas process norit lojāli pret visiem iesniedzējiem, gadījumā, ja starp vērtētājiem kādā no kritērijiem ir norādīts „max” un pretēji „min” punktu skaits, vērtētājiem tiek lūgts atkārtoti pārvērtēt šo kritēriju, kā arī neprecīzas vai nepietiekamas informācijas gadījumā tiek lūgts iesniegt papildus precizējumus lēmuma pieņemšanai.Projektu vērtēšana biedrībā Vidzemes lauku partnerība „Brasla” notiek balstoties uz Padomes apstiprināta „Projektu vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikuma” un izstrādātiem SVVA (sabiedrības virzītas vietējās attīstības) stratēģijas 2014.-2020.gadam vērtēšanas kritērijiem. 
Vērtēšanas komisijas sastāvu veido biedrības biedri, Padomes locekļi, piesaistīti neformālie eksperti ar pieredzi Eiropas Savienības, Valsts, pašvaldību u.c. finansētu projektu vadīšanā, īstenošanā, kā arī vietējās teritorijas uzņēmēji, skaitā līdz 25 cilvēkiem, kas nodrošina plašāku teritoriālo un interešu pārstāvniecību. Vērtēšanas komisijas locekļi ir iesaistījušies SVVA stratēģijas un kritēriju sagatavošanas procesā, savas zināšanas un kompetences līmeni paaugstinājuši piedaloties profesionālu lektoru (Zemgales NVO centra valdes pr.js U.Dūmiņš, Dr.geogr., docents A. Klepers) vadītos apmācību semināros „Kā novērtēt projektu?”.
Projektu vērtēšanas process norit lojāli pret visiem iesniedzējiem, gadījumā, ja starp vērtētājiem kādā no kritērijiem ir norādīts „max” un pretēji „min” punktu skaits, vērtētājiem tiek lūgts atkārtoti pārvērtēt šo kritēriju, kā arī neprecīzas vai nepietiekamas informācijas gadījumā tiek lūgts iesniegt papildus precizējumus lēmuma pieņemšanai.

Apkopojums par Vidzemes lauku partnerības „Brasla” vērtēšanas komisijas locekļu pieredzi saistībā ar ES, Valsts finansētiem projektiem. 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums