SVVA (Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas) īstenošana LEADER programmā

Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam LEADER programmas pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijuPieejami Ministru kabineta noteikumi Nr.590 projektu konkursa „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  

http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana

Iesniegumu veidlapa aktivitātei 5.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” Veidlapa_uznemejdarbibas_pojektiem.xls
iesniegumu veidlapa aktivitātei 5.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"   Veidlapa_sabiedriskas_nozimes_projektiem.xls

 

 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums