LAD atbalsta pasākumi

19.3. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbībaApakšpasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • tehniskais sagatavošanās atbalsts sadarbības projektiem;
  • starpteritoriālā sadarbība starp vietējām rīcības grupām nacionālajā līmenī;
  • starpvalstu sadarbība starp vietējām rīcības grupām un līdzīgām organizācijām Eiropas Savienības dalībvalstīs un teritorijās, kurās darbojas organizācijas, kas īsteno LEADER pieejai līdzīgas aktivitātes.

Mērķis ir atbalstīt sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, lai sekmētu kvalitatīvu pieredzes nodošanu un iegūšanu vietējiem iedzīvotājiem aktuālu uz vajadzībām balstītu risinājumu īstenošanā, kā arī jaunu un inovatīvu sadarbības ideju īstenošanu, tā sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicināt sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Atbalsta pretendents - vietējā rīcības grupa, t.i., biedrība vai nodibinājums, kam piešķirts atbalsts sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Tehniskais sagatavošanās atbalsts tiek piešķirts ar nosacījumu, ka vietējā rīcības grupa spēj pierādīt, ka tā plāno īstenot konkrētu sadarbības projektu.

Viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz EUR 100 000.

Atbalsta intensitāte - 100%

ŠEIT

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums