Izsludināta LEADER projektu konkursa VI kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" no 2019. gada 5.marta līdz 2019. gada 5.aprīlim izsludina LEADER projektu konkursa VI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam.Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 2019. gada 5.marta līdz 2019. gada 5.aprīlim elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Projekta konkursa VI kārtā pieejams finansējums 482604,76 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1.Rīcība. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana –265432,62 EUR;

2.Rīcība. Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana –144781,43 EUR;

3.Rīcība. Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana – 72390,71 EUR.

Rīcības plāns VI kārta ŠEIT.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Alojas novads; Kocēnu novads – Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti; Krimuldas novads – Lēdurgas pagasts; Limbažu novads – Limbažu pilsēta, Katvaru, Umurgas, Vidrižu un Limbažu pagasti un Pārgaujas novads – Straupes un Stalbes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Kontaktinformācija:

Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv;

Alojas novadā - Inga Možvillo, tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv.

 

Sludinājuma teksts VI kārtai ŠEIT.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT.

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā".

Veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas");

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 2.Rīcībai;

Pašnovērtējuma veidlapa 3.Rīcībai;

- Fiziskai personai, Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības) reģistra par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

- Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;

- Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā.

Vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika ŠEIT.

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums