Izsludināta LEADER projektu konkursa II kārta

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2017.gada 13.februāra līdz 13.martam izsludina LEADER  konkursa II kārtu "Sabiedriskas nozīmes projektu" rīcībās.Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina LEADER projektu  konkursa II kārtu

atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

 Projektu konkursa II kārtā pieejams finansējums 103807,07 EUR

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not.nr. 590) 5.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:

4.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai -25951,77 EUR;

5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana - 77855,30 EUR;

 Projektu īstenošanas termiņš:

1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

3) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos MK noteikumu 590, 6.3. apakšpunktā minēto sabiedriskā labuma projektu.

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā (2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā) varēs iesniegt: birojā, Braslas ielā-2, Straupē, Pārgaujas novadā, kontaktpersona Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e –pasts: Liga@brasla.lv;

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski EPS (Elektroniskā pieteikšanās sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.brasla.lv

 Ar pilnu sludinājuma tekstu un vērtēšanas kritērijiem iepazīsties šeit

Projekta iesnieguma veidlapa "Sabiedriskas nozīmes projektiem" Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.xls

Rīcības plāns II un III kārta

SVVA stratēģija BRASLA 2014-2020

2015. gada 13. oktobra MK noteikumi nr. 590  Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"   MK_not._590_grozījumi 02.08.2016_.pdf

 

 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums