Atskaites

Atskaišu iesniegsanas nosacījumi 2014.-2020. gada plānošanas periodā iesniegtiem LEADER programmas projektiem, kas saņēmuši  ELFLA atbalsta līdzekļus.

 MK 13.10.2015. noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"".

54. Ja projektam piemērota atbalsta intensitāte saskaņā ar šo noteikumu 21.1. apakšpunktu (90%), atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

54.1 Atbalsta saņēmējs, kas, īstenojot projektu, izveido jaunu tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

56. Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz - https://eps.lad.gov.lv/login:

56.1. pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (3. pielikums) – saistībā ar aktivitāti "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

 

Atskaišu iesniegsanas nosacījumi 2009.-2013. gada plānošanas periodā iesniegtiem LEADER programmas projektiem, kas saņēmuši  ELFLA un EZF atbalsta līdzekļus.

Atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā Vidzemes lauku partnerībā "Brasla" iesniedz:

- ELFLA pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem MK. not.764. not.764 pielikums_4.doc ;

- ELFLA pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem MK. not.764. not.764 pielikums_5_2014.g.doc ;

- EZF pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem MK. 78. pārskats_par_projekta_īstenošanas_rezultātiem.doc

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā Vidzemes lauku partnerībā "Brasla" vai Lauku atbalsta dienesta EPS sistēmā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem attiecīgi par ELFLA un EZF:

- pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem MK.not.764 not.764 pielikums_5_2014.g.doc par iepriekšējo kalendāra gadu.

- EZF pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem MK 78. not. 78 pielikums 3.doc

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, "Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem" finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu.

Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic  saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem norāda.

Biedrības un nodibinājumi

ailē "Saimniecības neto apgrozījums" norāda - gada ieņēmumus

ailē "Saimniecības izmaksas"- gada izdevumus

ailē "Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas" - gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailei "Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas".

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums